نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

تعویض شناسنامه های قدیمی به شناسنامه های جمهوری اسلامی

سازمان : ثبت احوال

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سازمان ثبت احوال طرح تعویض شناسنامه های رژیم طاغوت را به شناسنامه های جمهوری اسلامی در سراسر کشور شروع کرد و تبع آن نیز در این استان طرح مذکور با موفقیت به پایان رسید.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سازمان ثبت احوال طرح تعویض شناسنامه های رژیم طاغوت را به شناسنامه های جمهوری اسلامی در سراسر کشور شروع کرد و تبع آن نیز در این استان طرح مذکور با موفقیت به پایان رسید.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید