نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

توانمند سازی گروههای هدف بهزیستی

سازمان : بهزیستی

1- تسهیل گری اشتغال برای 86000 نفر           2- تامین مسکن برای  8000   نفر  3- حمایت های بیمه ای از 300000 نفر  4- هزینه ازدواج و جهیزیه 60000 نفر 5- حمایت از تحصیل 250000 دانش آموز و 25000 دانشجو  6- آموزش پیش از دبستان 350000 نفر

1- تسهیل گری اشتغال برای 86000 نفر           2- تامین مسکن برای  8000   نفر  3- حمایت های بیمه ای از 300000 نفر  4- هزینه ازدواج و جهیزیه 60000 نفر 5- حمایت از تحصیل 250000 دانش آموز و 25000 دانشجو  6- آموزش پیش از دبستان 350000 نفر

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید