نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

توسعه حمایت های اجتماعی

سازمان : بهزیستی

1- حمایت های مستمر مالی زنان سرپرست خانوار برای 60000 نفر    2- حمایت های مستمر مالی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست برای 80000 نفر    3- حمایت های مالی معلولین برای 170000 نفر 4- حمایت های مالی بیماران روانی مزمن برای 30000 نفر     5- حمایت های مالی سالمندان برای 35000 نفر

1- حمایت های مستمر مالی زنان سرپرست خانوار برای 60000 نفر    2- حمایت های مستمر مالی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست برای 80000 نفر    3- حمایت های مالی معلولین برای 170000 نفر 4- حمایت های مالی بیماران روانی مزمن برای 30000 نفر     5- حمایت های مالی سالمندان برای 35000 نفر

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید