نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

توسعه خدمات پیشگیری

سازمان : بهزیستی

1- خدمات مشاوره ای  حضوری و تلفنی به حدود 600000 نفر         2- پیشگیری از معلولیت ها (طرح آمبلوپی و غربالگری شنوایی ) برای 2800000 نفر       3-  ارائه خدمات آگاه سازی و آموزشی مشاوره درمانی برای نزدیک به 4275000 نفر           

1- خدمات مشاوره ای  حضوری و تلفنی به حدود 600000 نفر         2- پیشگیری از معلولیت ها (طرح آمبلوپی و غربالگری شنوایی ) برای 2800000 نفر       3-  ارائه خدمات آگاه سازی و آموزشی مشاوره درمانی برای نزدیک به 4275000 نفر           

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید