نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

جمعیت تحت پوشش آب از 1655 هزار نفر به 2900 هزار نفر در طی چهل سال افزایش یافته که این جمعیت از 74 درصد تحت پوشش در سال 1357 به 100 درصد در سال 1397 با 62 شهر رسیده است.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید