نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

توسعه خدمات توانبخشی و توانپزشکی

سازمان : بهزیستی

1- ارائه خدمات تخصصی توان بخشی روزانه برای 146000 نفر در 72  مرکز    2- ارائه خدمات نگهداری توانبخشی برای  80000  نفر در 37 مرکز  3-ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه(CBR وکمیسیون های ICF) برای 331000 نفر    4 - تامین وسایل توانبخشی و توان پزشکی برای 600000 نفر      5- ارائه خدمات تخصصی کاشت حلزون شنوایی برای 362 نفر      6- ارائه خدمات مناسب سازی محل زندگی و وسائط نقلیه معلولین  10500 مورد              

1- ارائه خدمات تخصصی توان بخشی روزانه برای 146000 نفر در 72  مرکز    2- ارائه خدمات نگهداری توانبخشی برای  80000  نفر در 37 مرکز  3-ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه(CBR وکمیسیون های ICF) برای 331000 نفر    4 - تامین وسایل توانبخشی و توان پزشکی برای 600000 نفر      5- ارائه خدمات تخصصی کاشت حلزون شنوایی برای 362 نفر      6- ارائه خدمات مناسب سازی محل زندگی و وسائط نقلیه معلولین  10500 مورد              

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید