نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

توسعه سلامت اجتماعی

سازمان : بهزیستی

1- توسعه و تجهیز 17  مرکز فوریت های اجتماعی  و 17 مرکز پایگاه خدمات اجتماعی       2- ارائه خدمات مددکاری در اورژانس اجتماعی برای  240000 نفر   3- حمایت های مالی از گروه هدف اورژانس اجتماعی برای 170000 نفر           4- ارائه خدمات مشاوره ای برای 300000 نفر در حوزه سلامت اجتماعی   

1- توسعه و تجهیز 17  مرکز فوریت های اجتماعی  و 17 مرکز پایگاه خدمات اجتماعی       2- ارائه خدمات مددکاری در اورژانس اجتماعی برای  240000 نفر   3- حمایت های مالی از گروه هدف اورژانس اجتماعی برای 170000 نفر           4- ارائه خدمات مشاوره ای برای 300000 نفر در حوزه سلامت اجتماعی   

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید