نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

1- صدور مجوز 1504 مراکز غیر دولتی      2- صدور مجوز245      NGO          3-  صدور مجوز 8 تشکل صنفی   4-جذب مشارکت های نقدی غیر نقدی و خدماتی خیرین به میزان 6000 میلیارد ریال

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید