نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

توسعه و تجهیز زیرساختهای خدمات رسانی به جامعه هدف بهزیستی

سازمان : بهزیستی

1- ایجاد، توسعه و تجهیز فضای فیزیکی توسط بخش غیر دولتی 525000 متر مربع با اشتغال زایی 9000 نفر     2- ایجاد ،توسعه و تجهیز فضای فیزیکی بخش غیر دولتی 71000 متر مربع

1- ایجاد، توسعه و تجهیز فضای فیزیکی توسط بخش غیر دولتی 525000 متر مربع با اشتغال زایی 9000 نفر     2- ایجاد ،توسعه و تجهیز فضای فیزیکی بخش غیر دولتی 71000 متر مربع

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید