نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک و مراکز رشد وابسته

تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان  در پارک و مراکز رشد وابسته

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک و مراکز رشد وابسته

سال

 

                                  تعداد شرکت‌های

                                 دانش‌بنیان مستقر

1393

1394

1395

1396

1397

23

27

27

21

19

 

 

 

تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان  در پارک و مراکز رشد وابسته

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک و مراکز رشد وابسته

سال

 

                                  تعداد شرکت‌های

                                 دانش‌بنیان مستقر

1393

1394

1395

1396

1397

23

27

27

21

19

 

 

 

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید