نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

تعداد اشتغال ایجاد شده توسط واحدهای فناور مستقر

میزان فروش محصولات  واحدهای فناور مستقر در پارک و مراکز رشد وابسته

 

میزان فروش واحدهای فناور مستقر در پارک و مراکز رشد وابسته

    سال

                  فروش

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

15749

32364

37090

52326

42424

104424

155084

146390

101743

101513

93179

 

میزان فروش محصولات  واحدهای فناور مستقر در پارک و مراکز رشد وابسته

 

میزان فروش واحدهای فناور مستقر در پارک و مراکز رشد وابسته

    سال

                  فروش

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

15749

32364

37090

52326

42424

104424

155084

146390

101743

101513

93179

 

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید