نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

محصولات فناورانه تجاری شده توسط واحدهای فناور مستقردر پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

محصولات فناورانه تجاری شده توسط واحدهای فناور مستقردر پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

 

محصولات تجاری شده توسط واحدهای فناور مستقر

            سال

                                            تعداد

1391

1392

1393

1394

1395

1396

18

13

18

18

21

77

محصولات فناورانه تجاری شده توسط واحدهای فناور مستقردر پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

 

محصولات تجاری شده توسط واحدهای فناور مستقر

            سال

                                            تعداد

1391

1392

1393

1394

1395

1396

18

13

18

18

21

77

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید