نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

در 40 سالگی انقلاب اسلامی میزان مشارکت های مردمی استان در ارائه خدمات بهزیستی در قالب کمک های نقدی، غیر نقدی و خدماتی نزدیک به 6000 میلیارد ریال بوده

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید