نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

برقي سازي خطوط ريلي

سازمان : راه آهن

توسعه خطوط برقي ريلي در مسير تبريز- جلفا و تبريز- دانشگاه شهيد مدني  ( به عنوان تنها خط برقي کشور)     اين ادارة كل با 192 كيلومتر خطوط اصلي برقي در محور تبريز- جلفا و تبريز آذرشهر و   20 كيلومتر خطوط فرعي برقي و همچنين وجود پست‌هاي فشار قوي 132 كيلوولت كه توسط ترانسهاي كاهنده به 27/5 كيلوولت در ايستگاههاي تبريز، مرند و جلفا با تجهيزات حفاظتي و كنترل مربوطه و منطبق با استانداردهاي موجود و نيز وجود خطوط شبكه بالاسري امكان تردد قطارهاي برقي را فراهم نموده است

توسعه خطوط برقي ريلي در مسير تبريز- جلفا و تبريز- دانشگاه شهيد مدني  ( به عنوان تنها خط برقي کشور)     اين ادارة كل با 192 كيلومتر خطوط اصلي برقي در محور تبريز- جلفا و تبريز آذرشهر و   20 كيلومتر خطوط فرعي برقي و همچنين وجود پست‌هاي فشار قوي 132 كيلوولت كه توسط ترانسهاي كاهنده به 27/5 كيلوولت در ايستگاههاي تبريز، مرند و جلفا با تجهيزات حفاظتي و كنترل مربوطه و منطبق با استانداردهاي موجود و نيز وجود خطوط شبكه بالاسري امكان تردد قطارهاي برقي را فراهم نموده است

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید