نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

بيان ويژگي هاي ذاتي حمل و مقل ريلي در مقايسه تطبيقي با حمل ونقل جاده اي

سازمان : راه آهن

    

نسبت مصرف سوخت در حمل جاده اي 7 برابر حمل ونقل ريلي است .

نسبت ايمني با توجه به كشته شدگان جادهاي 50 برابر حمل ونقل ريلي است

نسبت آلاينده هاي زيست محيطي حمل و نقل جاده اي 20 برابر حمل ونقل ريلي است .

    

نسبت مصرف سوخت در حمل جاده اي 7 برابر حمل ونقل ريلي است .

نسبت ايمني با توجه به كشته شدگان جادهاي 50 برابر حمل ونقل ريلي است

نسبت آلاينده هاي زيست محيطي حمل و نقل جاده اي 20 برابر حمل ونقل ريلي است .

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید