نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

مطالعات طرح جامع و توسعه شهري مبتني بر حمل ونقل عمومي

سازمان : راه آهن

 ترويج فرهنگ توسعه شهري مبتني بر حمل ونقل عمومي با آغاز مطالعات جانمايي ايستگاههاي راه آهن از جمله ايستگاه جديد تبريز در مسير ريلي ميانه تبريز،ايستگاه قديم تبريز و ايستگاه مراغه   به روش TOD

 ترويج فرهنگ توسعه شهري مبتني بر حمل ونقل عمومي با آغاز مطالعات جانمايي ايستگاههاي راه آهن از جمله ايستگاه جديد تبريز در مسير ريلي ميانه تبريز،ايستگاه قديم تبريز و ايستگاه مراغه   به روش TOD

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید