نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

ارتقا ظرفیت و پایداری ارتباطات

در سال 57، ابتدا ارتباطات از طریق رادیوهای آنالوگ با ظرفیت محدود بوده است که در حال حاضر بالغ بر 3500 کیلومتر فیبرنوری در استان زیر بار می باشد و محدودیت انتقال وجود ندارد .در سال 97 ، 3109 کیلومتر در حال بهره برداری است که تا پایان سال به 3504 کیلومتر خواهد رسید.

در سال 57، ابتدا ارتباطات از طریق رادیوهای آنالوگ با ظرفیت محدود بوده است که در حال حاضر بالغ بر 3500 کیلومتر فیبرنوری در استان زیر بار می باشد و محدودیت انتقال وجود ندارد .در سال 97 ، 3109 کیلومتر در حال بهره برداری است که تا پایان سال به 3504 کیلومتر خواهد رسید.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید