نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

ایجاد نقاط مبادله دفاتر پستی دولتی و دفاتر پیشخوان و ICT روستایی

تعداد دفاتر پستی دولتی استان از 22 واحد در قبل از انقلاب به 76 واحد پستی تا پایان سال96 افزایش داشته است. تعداد 1107 واحد دفتر پیشخوان و ICT روستایی با هدف ارایه خدمات قبول و توزیع مرسولات روستایی بعد از پیروزی انفلاب شکوهمند اسلامی تاسیس شده است. همچنین ایجاد تعداد 41 نقطه مبادله پستی جدید ازجمله دستاوردهای استانی پست محسوب می گردد.

تعداد دفاتر پستی دولتی استان از 22 واحد در قبل از انقلاب به 76 واحد پستی تا پایان سال96 افزایش داشته است. تعداد 1107 واحد دفتر پیشخوان و ICT روستایی با هدف ارایه خدمات قبول و توزیع مرسولات روستایی بعد از پیروزی انفلاب شکوهمند اسلامی تاسیس شده است. همچنین ایجاد تعداد 41 نقطه مبادله پستی جدید ازجمله دستاوردهای استانی پست محسوب می گردد.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید