نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

خرید تضمینی محصولات کشاورزی

خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از انقلاب وجود نداشته و در سال 97 قریب به 580 هزارتن از محصول گندم از کشاورزان خریداری شده است. قیمت خرید تضمینی نیز در سال های اخیر با روند مناسبی افزایش داشته است.

خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از انقلاب وجود نداشته و در سال 97 قریب به 580 هزارتن از محصول گندم از کشاورزان خریداری شده است. قیمت خرید تضمینی نیز در سال های اخیر با روند مناسبی افزایش داشته است.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید