نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

توسعه کشت گلخانه ای

در سال 57 تعداد واحدهای گلخانه ای چهار واحد (به مساحت یک هکتار بود که تا کنون به 175 هکتار (نه ماهه سال 97) رسیده است. با توسعه کشت گلخانه ای، زمینه صادرات و اشتغال ایجاد شده و با تنظیم بازار برخی از محصوات سبزی و صیفی در غیر فصل زراعی استان فراهم آمده و محصولی قریب به ده برابر کشت جالیزی در اختیار بهره برداران قرار می دهد. ضمناً در شرایط اقلیمی حال حاضر، یکی از بهترین گزینه ها در کاهش مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان تولید نسبت به آب مصرفی است.

در سال 57 تعداد واحدهای گلخانه ای چهار واحد (به مساحت یک هکتار بود که تا کنون به 175 هکتار (نه ماهه سال 97) رسیده است. با توسعه کشت گلخانه ای، زمینه صادرات و اشتغال ایجاد شده و با تنظیم بازار برخی از محصوات سبزی و صیفی در غیر فصل زراعی استان فراهم آمده و محصولی قریب به ده برابر کشت جالیزی در اختیار بهره برداران قرار می دهد. ضمناً در شرایط اقلیمی حال حاضر، یکی از بهترین گزینه ها در کاهش مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان تولید نسبت به آب مصرفی است.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید