نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

توسعه ابزی پروری در استان های داخلی

تولید ماهی در آب های داخلی قبل از انقلاب تنها نزدیک به یکصد تن بود ولی تا پایان سال 96، با رشد سالانه بین 10 تا 15 درصد و 5000 (پنج هزار) درصد افزایش، به نزدیک 6000 تن رسیده است. سرانه مصرف آبزیان از 100 گرم در سال 1373 به بیش از 6 کیلو در سال 1396 رسیده است.

تولید ماهی در آب های داخلی قبل از انقلاب تنها نزدیک به یکصد تن بود ولی تا پایان سال 96، با رشد سالانه بین 10 تا 15 درصد و 5000 (پنج هزار) درصد افزایش، به نزدیک 6000 تن رسیده است. سرانه مصرف آبزیان از 100 گرم در سال 1373 به بیش از 6 کیلو در سال 1396 رسیده است.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید