نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

انتخاب و آموزش زنان تسهیل گر روستایی

انتخاب و آموزش زنان تسهیل گر روستایی با هدف توانمندسازی جوامع محلی و بهره گیری از ظرفیت های زنان روستایی و عشایری، ایجاد پل ارتباطی بین دولت و جوامع محلی و تسهیل روند اجرای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی روستا انجام می شود.

انتخاب و آموزش زنان تسهیل گر روستایی با هدف توانمندسازی جوامع محلی و بهره گیری از ظرفیت های زنان روستایی و عشایری، ایجاد پل ارتباطی بین دولت و جوامع محلی و تسهیل روند اجرای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی روستا انجام می شود.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید