نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

ایجاد و توسعه موزه ها

سازمان : میراث فرهنگی

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بیش از 36 موزه در حوزه های مختلف توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی و یا با همکاری دستگاه­ها، نهادها و بخش خصوصی ایجاد شده است.

12 موزه تحت پوشش اداره کل

3 موزه مشارکتی

18 موزه دستگاه های دولتی

3 موزه خصوصی

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بیش از 36 موزه در حوزه های مختلف توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی و یا با همکاری دستگاه­ها، نهادها و بخش خصوصی ایجاد شده است.

12 موزه تحت پوشش اداره کل

3 موزه مشارکتی

18 موزه دستگاه های دولتی

3 موزه خصوصی

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید