نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

ایجاد صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی

ایجاد صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی با هدف افزایش اعتماد به نفس و مشارکت زنان در فعالیت های جمعی روستا و حمایت از اشتغالات خانگی زنان و کمک به افزایش درآمد خانوار این طرح به ویژه در شهرستان های واقع در حوزه دریاچه ارومیه در ایجاد اشتغال جایگزین و افزایش ارزش افزوده محصولات غالب شهرستان، در زنجیره تولید و ارزش نقش عمده ای ایفا می نماید.

ایجاد صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی با هدف افزایش اعتماد به نفس و مشارکت زنان در فعالیت های جمعی روستا و حمایت از اشتغالات خانگی زنان و کمک به افزایش درآمد خانوار این طرح به ویژه در شهرستان های واقع در حوزه دریاچه ارومیه در ایجاد اشتغال جایگزین و افزایش ارزش افزوده محصولات غالب شهرستان، در زنجیره تولید و ارزش نقش عمده ای ایفا می نماید.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید