نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

تعداد شهركها و نواحي صنعتي استان آذربايجان شرقي

شركت شهركهاي صنعتي از سال 1364 فعاليت خود را آغاز نموده و در طي اين سالها تعداد46 شهرك و ناحيه صنعتي را در فاز عملياتي 4021 هكتار در تمامي شهرستانهاي استان به بهره برداري رسانده است . فعاليت اين شركت در حوزه شهركها و نواحي صنعتي به شرح ذيل است . 

رديف

موضوع

واحد سنجش

پايان آذر
1397

1

 شهركها و نواحي صنعتي مصوب

شهرك و ناحيه

54

2

شهركها و نواحي صنعتي در حال بهره برداري

شهرك و ناحيه

46

3

شهركها و نواحي صنعتي تخصصي

شهرك و ناحيه

6

4

شهركهاي فناوري به بهره برداري رسيده

شهرك

1

5

مراكز خدمات فناوري و كسب و كار به بهره برداري رسيده

مركز

2

شركت شهركهاي صنعتي از سال 1364 فعاليت خود را آغاز نموده و در طي اين سالها تعداد46 شهرك و ناحيه صنعتي را در فاز عملياتي 4021 هكتار در تمامي شهرستانهاي استان به بهره برداري رسانده است . فعاليت اين شركت در حوزه شهركها و نواحي صنعتي به شرح ذيل است . 

رديف

موضوع

واحد سنجش

پايان آذر
1397

1

 شهركها و نواحي صنعتي مصوب

شهرك و ناحيه

54

2

شهركها و نواحي صنعتي در حال بهره برداري

شهرك و ناحيه

46

3

شهركها و نواحي صنعتي تخصصي

شهرك و ناحيه

6

4

شهركهاي فناوري به بهره برداري رسيده

شهرك

1

5

مراكز خدمات فناوري و كسب و كار به بهره برداري رسيده

مركز

2

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید