نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

روابط کار

1- تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران 2- تصویب قانون بیمه بیکاری در راستای حمایت از کارگران بیکار شده واحد های بدر حال بازسازی و نوسازی 3- تصویب قانون مشاغل سخت و زیان آور در راستای صیانت از سلامت و بهداشت نیروی کار کارگری و رسیدگی به بیش از 53000 پرونده و تاکنون بیش از 21 هزار نفر تحت پوشش این قانون قرار دارند. 4- ایجاد مرکز تحقیقات، تعلیمات و حفاظت و بهداشت کار شمالغرب کشور در تبریز در راستای کاهش حوادث ناشی از کار و ارتقاء سلامت کارگران در بنگاه های اقتصادی و ایجاد 572 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در بنگاهای اقتصادی استان در جهت کاهش حوادث و صیانت از حقوق سلامت کارگری 5- تصویب قانون شورای اسلامی کار 6- افزایش هیات مراجع حل اختلاف کارگری استان در راستای تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی

1- تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران 2- تصویب قانون بیمه بیکاری در راستای حمایت از کارگران بیکار شده واحد های بدر حال بازسازی و نوسازی 3- تصویب قانون مشاغل سخت و زیان آور در راستای صیانت از سلامت و بهداشت نیروی کار کارگری و رسیدگی به بیش از 53000 پرونده و تاکنون بیش از 21 هزار نفر تحت پوشش این قانون قرار دارند. 4- ایجاد مرکز تحقیقات، تعلیمات و حفاظت و بهداشت کار شمالغرب کشور در تبریز در راستای کاهش حوادث ناشی از کار و ارتقاء سلامت کارگران در بنگاه های اقتصادی و ایجاد 572 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در بنگاهای اقتصادی استان در جهت کاهش حوادث و صیانت از حقوق سلامت کارگری 5- تصویب قانون شورای اسلامی کار 6- افزایش هیات مراجع حل اختلاف کارگری استان در راستای تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید