نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

انشعاب آب

نوع دستاورد : استانی
تاریخ افتتاح : 1397/6/31
محدوده : کل استان

تولید آب

نوع دستاورد : استانی
تاریخ افتتاح : 1397/6/31
محدوده : کل استان

مصرف آب

نوع دستاورد : استانی
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان
X
عنوان دستاورد را جستجو کنید