نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

بخش تعاون

نوع دستاورد : ملی
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان

بخش اشتغال

نوع دستاورد : ملی
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان

روابط کار

نوع دستاورد : ملی
تاریخ افتتاح :
محدوده : کل استان
X
عنوان دستاورد را جستجو کنید