نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

1) ارتقاء شاخص نسبت پزشک به جمعیت در استان آذربایجان شرقی

قبل از انقلاب اسلامی بیشتر پزشکان خصوصا متخصصین از کشورهای همسایه از جمله هند و پاکستان در ایران حضور داشتند ولی اکنون به برکت انقلاب اسلامی در بستر ارتقای شاخص نسبت کل پزشک به جمعیت(درهزار نفر) از0.19  به1.27، ارتقائ نسبت دندانپزشک به جمعیت(درهزار نفر) از 0.03 به 0.23 نه تنها کشور نیازش برطرف شده است بلکه از کشورهای همسایه برای درمان توسط پزشکان حاذق ایرانی به کشور ما عزیمت مینمایند.

قبل از انقلاب اسلامی بیشتر پزشکان خصوصا متخصصین از کشورهای همسایه از جمله هند و پاکستان در ایران حضور داشتند ولی اکنون به برکت انقلاب اسلامی در بستر ارتقای شاخص نسبت کل پزشک به جمعیت(درهزار نفر) از0.19  به1.27، ارتقائ نسبت دندانپزشک به جمعیت(درهزار نفر) از 0.03 به 0.23 نه تنها کشور نیازش برطرف شده است بلکه از کشورهای همسایه برای درمان توسط پزشکان حاذق ایرانی به کشور ما عزیمت مینمایند.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید