نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

2) افزایش توان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در طول 40 سال از عمر انقلاب اسلامی

 فبل از انقلاب اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شامل 3 دانشکده پزشکی، داروسازی و پرستاری مامایی بود که در یک ساختمان قدیمی در دانشگاه تبریز مستقر بود؛ با پیروزی انقلاب و گسترش علوم و تخصص های مختلف  دانشکده های زیادی ایجاد شده و بعد از جذب هیات علمی و پذیرش سراسری دانشجو نمود و تعداد دانشکده ها، گروههای آموزشی، اعضای هیات علمی و تعداد رشته های تحصیلی و تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در یک سال افزایش چشمگیری پیدا نمود.

افزایش تعداد دانشکده از 3 به 18 و افزایش تعداد اساتید و اعضای هیات علمی از 64 به 872 ، افزایش تعداد گروه های آموزشی از 4 به 67، افزایش تعداد رشته های تحصیلی از 4 به 179 افزایش تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل از 654 به 8627 ،

 از جمله دانشکده هایی که بعد از انقلاب اسلامی تشکیل شده اند می توان به  دانشکده دندانپزشکی،  دانشکده توانبخشی ، دانشکده مدیریت سلامت ، دانشکده بهداشت، دانشکده تغذیه و علوم غذایی ، دانشکده علوم نوین ، دانشکده علوم پزشکی مراغه، دانشکده علوم پزشکی سراب،  دانشکده طب سنتی و دانشکده پیراپزشکی اشاره کرد. این در حالیست که ساختمان جدید دانشکده های پزشکی و داروسازی نیز بعد از انقلاب ایجاد شده است.

 فبل از انقلاب اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شامل 3 دانشکده پزشکی، داروسازی و پرستاری مامایی بود که در یک ساختمان قدیمی در دانشگاه تبریز مستقر بود؛ با پیروزی انقلاب و گسترش علوم و تخصص های مختلف  دانشکده های زیادی ایجاد شده و بعد از جذب هیات علمی و پذیرش سراسری دانشجو نمود و تعداد دانشکده ها، گروههای آموزشی، اعضای هیات علمی و تعداد رشته های تحصیلی و تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در یک سال افزایش چشمگیری پیدا نمود.

افزایش تعداد دانشکده از 3 به 18 و افزایش تعداد اساتید و اعضای هیات علمی از 64 به 872 ، افزایش تعداد گروه های آموزشی از 4 به 67، افزایش تعداد رشته های تحصیلی از 4 به 179 افزایش تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل از 654 به 8627 ،

 از جمله دانشکده هایی که بعد از انقلاب اسلامی تشکیل شده اند می توان به  دانشکده دندانپزشکی،  دانشکده توانبخشی ، دانشکده مدیریت سلامت ، دانشکده بهداشت، دانشکده تغذیه و علوم غذایی ، دانشکده علوم نوین ، دانشکده علوم پزشکی مراغه، دانشکده علوم پزشکی سراب،  دانشکده طب سنتی و دانشکده پیراپزشکی اشاره کرد. این در حالیست که ساختمان جدید دانشکده های پزشکی و داروسازی نیز بعد از انقلاب ایجاد شده است.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید