نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

3) گسترش فضاهای آموزشی نظام بهداشت و درمان استان

از ملزومات کار آموزشی، وجود زیرساخت و فضای آموزشی کافی و کارآمد در دانشگاه است که به برکت انقلاب اسلامی فضاهای آموزشی گسترش چشمگیری داشته است. توسعه ساختمانهای جدید دانشکده ها و  ایجاد دانشکده ها و رشته های جدید تحصیلی از جمله این موارد است و داروخانه پراتیک، آموزش مجازی ، آموزشهای از راه دور و غیر حضوری و نرم افزارها و سخت افزارهای آموزش پزشکی و شبیه سازی شده در دانشگاه علوم پزشکی کارنامه درخشانی دارد و در کنار توسعه فضاهای درمانی، آموزش نیز با آن توسعه یافته است و مراکز آموزشی و درمانی باعث تربیت نیروهای متخصص دارای تراز بین المللی شده است. افزایش تعداد اختراعات دانشجویی از 0 به 64 از دستاوردهای گسترش فضاهای آموزشی بوده است.

از ملزومات کار آموزشی، وجود زیرساخت و فضای آموزشی کافی و کارآمد در دانشگاه است که به برکت انقلاب اسلامی فضاهای آموزشی گسترش چشمگیری داشته است. توسعه ساختمانهای جدید دانشکده ها و  ایجاد دانشکده ها و رشته های جدید تحصیلی از جمله این موارد است و داروخانه پراتیک، آموزش مجازی ، آموزشهای از راه دور و غیر حضوری و نرم افزارها و سخت افزارهای آموزش پزشکی و شبیه سازی شده در دانشگاه علوم پزشکی کارنامه درخشانی دارد و در کنار توسعه فضاهای درمانی، آموزش نیز با آن توسعه یافته است و مراکز آموزشی و درمانی باعث تربیت نیروهای متخصص دارای تراز بین المللی شده است. افزایش تعداد اختراعات دانشجویی از 0 به 64 از دستاوردهای گسترش فضاهای آموزشی بوده است.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید