نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

6) افزایش تعداد تخت فعال بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از 3000 به 7000

قبل از انقلاب بیمارستان‌هایی که در شهرستان‌های استان وجود داشت بسیار محدود بود . فقط تعدادی بیمارستان هلال احمری وجود داشت، در طول سالهای انقلاب خصوصا در طرح تحول سلامت نیز بین سالهای 92 تا 97  بیمارستان جدید و پیشرفته چندین کلینیک تخصصی و فوق تخصصی در شهرستان‌ها و مناطق محروم استان ساخته شد.

با این توسعه تعداد تخت های بیمارستانی دانشگاه افزایش تعداد تخت فعال بیمارستان از 3000 به 7000 داشت، ارتقاء ضریب اشغال تخت فعال(درصد) از50 به 90 ، افزایش تعداد تخت دیالیز از 0 به 320 ،  افزایش تعداد واحد LDR از 4 به 20 ، افزایش تعداد بیمارستانهای دارای بخش روان از 1 به 6 ، افزایش 2 برابری تخت های ویژه تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستانهای استان، افزایش بخشهای غربالگری و درمان سرطان از  1مرکز به 17 مرکز از موارد رخ داده در دل افزایش تختها و بیمارستانهای استان است. مضافا اینکه بیمارستان 1000 تختخوابی تدبیر در حال ساخت و بیمار ستان 725 تخت خوابی جایگزین بیمارستان امام خمینی (ره) تبریز نیز در حال اجرایی شدن می باشد.

قبل از انقلاب بیمارستان‌هایی که در شهرستان‌های استان وجود داشت بسیار محدود بود . فقط تعدادی بیمارستان هلال احمری وجود داشت، در طول سالهای انقلاب خصوصا در طرح تحول سلامت نیز بین سالهای 92 تا 97  بیمارستان جدید و پیشرفته چندین کلینیک تخصصی و فوق تخصصی در شهرستان‌ها و مناطق محروم استان ساخته شد.

با این توسعه تعداد تخت های بیمارستانی دانشگاه افزایش تعداد تخت فعال بیمارستان از 3000 به 7000 داشت، ارتقاء ضریب اشغال تخت فعال(درصد) از50 به 90 ، افزایش تعداد تخت دیالیز از 0 به 320 ،  افزایش تعداد واحد LDR از 4 به 20 ، افزایش تعداد بیمارستانهای دارای بخش روان از 1 به 6 ، افزایش 2 برابری تخت های ویژه تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستانهای استان، افزایش بخشهای غربالگری و درمان سرطان از  1مرکز به 17 مرکز از موارد رخ داده در دل افزایش تختها و بیمارستانهای استان است. مضافا اینکه بیمارستان 1000 تختخوابی تدبیر در حال ساخت و بیمار ستان 725 تخت خوابی جایگزین بیمارستان امام خمینی (ره) تبریز نیز در حال اجرایی شدن می باشد.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید