نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

8) افزایش تعداد واحد های کلینیکی و پاراکلینیکی درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی

   ارتقاء رضایت مندی بیماران شاخص خوبی برای اثربخشی اقدامات کلینیکی و پاراکلینیکی است، بطوری که برخی از خدمات  ارایه شده نه تنها موجبات رفع آلام بیماران و مراجعین خود استان شده است  بلکه باعث رضایت مندی مراجعین از استانهای همجوار را نیز در پی داشته است.

  ایجاد درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی  و افزایش تعداد درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی از 3 به 28، افزایش تعداد آزمایشگاه از 95 به  264  ، افزایش تعداد دستگاه MRI از0 به 11 ، افزایش تعداد دستگاه سی تی اسکن و سی تی آنژیو از0 به 22، افزایش تعداد دستگاه آنژیوگرافی قلبی از0 به 5 ، افزایش شتاب دهنده خطی از 0 به  4 و افزودن بک مورد دستگاه پت اسکن از اقدامات دانشگاه بعداز انقلاب اسلامی میباشد.

   ارتقاء رضایت مندی بیماران شاخص خوبی برای اثربخشی اقدامات کلینیکی و پاراکلینیکی است، بطوری که برخی از خدمات  ارایه شده نه تنها موجبات رفع آلام بیماران و مراجعین خود استان شده است  بلکه باعث رضایت مندی مراجعین از استانهای همجوار را نیز در پی داشته است.

  ایجاد درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی  و افزایش تعداد درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی از 3 به 28، افزایش تعداد آزمایشگاه از 95 به  264  ، افزایش تعداد دستگاه MRI از0 به 11 ، افزایش تعداد دستگاه سی تی اسکن و سی تی آنژیو از0 به 22، افزایش تعداد دستگاه آنژیوگرافی قلبی از0 به 5 ، افزایش شتاب دهنده خطی از 0 به  4 و افزودن بک مورد دستگاه پت اسکن از اقدامات دانشگاه بعداز انقلاب اسلامی میباشد.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید