نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی -استان آذربایجان شرقی

10) شکل گیری نظام ارائه خدمات در شبکه بهداشتی و درمانی در استان

 شبکه بهداشت و درمان قبل از انقلاب شبکه محدودی بود که بعد از انقلاب در سطح وسیعی گسترش پیدا کرد ساختار خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی روستایی سامان پیدا کرد. افزایش تعداد مراکز بهداشتی درمانی از 64 به 266، افزایش خانه بهداشت روستایی از 26 به 1000، تربیت و جذب 1572 بهورز،  افزایش پوشش واکسیناسیون از 33 درصد به 97 درصد، ساخت 15 ساختمان شبکه بهداشت و درمان در شهرستانها مضاف بر آن ساخت 25 درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی در شهرستانها برای اجرای بهینه نظام سطح بندی و ارجاع از طریق پزشک خانواده نیز از مصادیق پیشبرد اهداف سند تحول در نظام سلامت استان در حوزه بهداشت توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز است. ارائه خدمات مراقب پیشگیرانه در این سیستم یک الگوی جهانی شده است و این الگو توسط سازمان‌های بین‌المللی به عنوان یکی از موفق ترین و کارآمدترین الگوها توسط سازمان بهداشت جهانی در محافل مختلف بین‌المللی  به کشورهای دیگر مورد توصیه قرار گرفته است.

 شبکه بهداشت و درمان قبل از انقلاب شبکه محدودی بود که بعد از انقلاب در سطح وسیعی گسترش پیدا کرد ساختار خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی روستایی سامان پیدا کرد. افزایش تعداد مراکز بهداشتی درمانی از 64 به 266، افزایش خانه بهداشت روستایی از 26 به 1000، تربیت و جذب 1572 بهورز،  افزایش پوشش واکسیناسیون از 33 درصد به 97 درصد، ساخت 15 ساختمان شبکه بهداشت و درمان در شهرستانها مضاف بر آن ساخت 25 درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی در شهرستانها برای اجرای بهینه نظام سطح بندی و ارجاع از طریق پزشک خانواده نیز از مصادیق پیشبرد اهداف سند تحول در نظام سلامت استان در حوزه بهداشت توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز است. ارائه خدمات مراقب پیشگیرانه در این سیستم یک الگوی جهانی شده است و این الگو توسط سازمان‌های بین‌المللی به عنوان یکی از موفق ترین و کارآمدترین الگوها توسط سازمان بهداشت جهانی در محافل مختلف بین‌المللی  به کشورهای دیگر مورد توصیه قرار گرفته است.

X
عنوان دستاورد را جستجو کنید